Over ZorgSaam Zuid

1. De Zorgadviseur

De Zorgadviseur van ZorgSaam Zuid is een professionele wijkverpleegkundige die enkele uren per week voor de leden van ZorgSaam Zuid werkzaam is. Zij kan door de leden van ZorgSaam Zuid worden geraadpleegd over de volgende onderwerpen:

  • Het inschakelen van huishoudelijke hulp en van zorg en verpleging aan huis.
  • De mogelijkheden bespreken om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
  • Uitleg over procedures en financiering rondom deze onderwerpen.

2. Twee thuiszorgorganisaties

ZorgSaam Zuid heeft een samenwerkingsovereenkomst met de twee zorgaanbieders. Met deze zorgaanbieders zijn goede afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.

De kwaliteitscommissie van ZorgSaam Zuid bewaakt samen met onze leden de kwaliteit van de aan onze leden geboden zorg. Er is regelmatig overleg met de twee thuisorganisaties om te bespreken hoe de zorgverlening verloopt.

Waar liggen de knelpunten, zijn er verbeterpunten? Onze leden zijn er dus van verzekerd dat er aandacht is voor hun situatie en er alles aan wordt gedaan die optimaal aan te bieden.


3. Nieuwsbrief

Meerdere keren per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief.

Voor deze Nieuwsbrief verzamelt het bestuur relevante informatie over Thuiszorg en over allerlei onderwerpen, die bijdragen aan onze algemene doelstelling om zo lang en aangenaam mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Te denken valt aan informatie over diverse zorgverleners die werkzaam zijn in de Eerste Lijn, zoals huisarts, apotheker en wijkverpleegkundige, maar ook over organisaties die kunnen bijdragen aan goede zorg thuis, zoals gemeente (WMO), mantelzorgondersteuning, personenalarmering, maaltijdvoorziening en Buurtteam Amsterdam Zuid.


4. Bestuursleden

Het bestuur van ZorgSaam Zuid bestaat per 1 november 2023 uit de volgende leden (v.l.n.r.):


– Rob Smeenk (voorzitter)
– Ron Feis (vice-voorzitter)
– Aart Blom (penningmeester)
– Rob de Wal (secretaris)N.B.: Het bestuur wordt ondersteund door diverse vrijwilligers (ledenadministratie, werkgroepen).