Over ZorgSaam Zuid

1. De Zorgadviseur

De Zorgadviseur van ZorgSaam Zuid is een professionele wijkverpleegkundige die enkele uren per week voor de leden van ZorgSaam Zuid werkzaam is. Zij kan door de leden van ZorgSaam Zuid worden geraadpleegd over de volgende onderwerpen:

  • Het inschakelen van huishoudelijke hulp en van zorg en verpleging aan huis.
  • De mogelijkheden bespreken om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
  • Uitleg over procedures en financiering rondom deze onderwerpen.

2. Twee thuiszorgorganisaties

ZorgSaam Zuid heeft een samenwerkingsovereenkomst met de twee zorgaanbieders. Met deze zorgaanbieders zijn goede afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg.

De kwaliteitscommissie van ZorgSaam Zuid bewaakt samen met onze leden de kwaliteit van de aan onze leden geboden zorg. Er is regelmatig overleg met de twee thuisorganisaties om te bespreken hoe de zorgverlening verloopt.

Waar liggen de knelpunten, zijn er verbeterpunten? Onze leden zijn er dus van verzekerd dat er aandacht is voor hun situatie en er alles aan wordt gedaan die optimaal aan te bieden.


3. Werkgroep Dementie

De werkgroep heeft zich in eerste instantie bezig gehouden met het onderzoeken van mogelijkheden om in onze buurt een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met gevorderde dementie te starten. Dit bleek een langdurig proces. Op dit moment is er geen geschikte betaalbare ruimte in onze buurt te vinden. Als er zich toch ‘woonmogelijkheden’ voordoen, zal dit punt weer worden opgepakt.

De werkgroep oriënteert zich nu vooral op onderwerpen waarbij ZorgSaam Zuid een rol kan spelen in de ondersteuning van haar leden met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers, zodat zij zo lang mogelijk verantwoord en veilig thuis kunnen blijven wonen. De werkgroep gaat hiervoor gesprekken voeren met hulpverleners en organisaties die in onze buurt actief zijn, maar ook met mantelzorgers, die immers ervaringsdeskundige zijn.


4. Bestuursleden

Het bestuur van ZorgSaam Zuid bestaat per 1 november 2023 uit de volgende leden (v.l.n.r.):


– Rob Smeenk (voorzitter)
– Ron Feis (vice-voorzitter)
– Aart Blom (penningmeester)
– Rob de Wal (secretaris)N.B.: Het bestuur wordt ondersteund door diverse vrijwilligers (ledenadministratie, werkgroepen).