Thuiszorg

ZorgSaam Zuid heeft een samenwerkingsovereenkomst met twee zorgaanbieders.

1. Wat zijn de belangrijkste afspraken?

01. De thuiszorg wordt zo veel mogelijk geboden door een zo klein mogelijk team van vaste medewerkers per cliënt.

02. Bij een nieuwe acute zorgvraag van een cliënt neemt een van de twee zorgaanbieders dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag contact op.

03. ZorgSaam Zuid bewaakt de kwaliteit van de geboden zorg. De leden die gebruik hebben gemaakt van een van onze twee zorgaanbieders wordt naar hun ervaringen gevraagd.

Die informatie (u blijft anoniem) wordt besproken tijdens het overleg met de zorgaanbieders.

04. Het kan voorkomen dat de zorgaanbieders een deel van het aanbod laat uitvoeren door een andere instelling met wie een goede samenwerking bestaat.

2. Wat houdt Thuiszorg in?

Thuiszorg omvat naast verzorging en verpleging ook huishoudelijke hulp. Voor verzorging en verpleging is een zorgindicatie nodig waarin wordt vastgelegd welke zorg u nodig heeft en voor hoeveel uur in de week. Ook bijvoorbeeld nachtzorg, zelfs gedurende een hele nacht, is mogelijk.

Tijdens een eerste huisbezoek stelt de wijkverpleegkundige in overleg met u een zorgplan op. Hierin staat welke hulp u nodig hebt en om hoeveel uur per week dat gaat.

Een medewerker van de gemeente neemt uiteindelijk het besluit of u gebruik kunt maken van huishoudelijke hulp, en zo ja voor hoeveel uur.

Persoonlijke verzorging

Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij douchen, wassen, aankleden, scheren, huidverzorging, hulp bij de gang naar het toilet en hulp bij eten en drinken.

Verpleging

Verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in wondverzorging, medicatie bewaking, het geven van injecties en ze geven advies hoe u het beste met uw ziekte kunt omgaan.

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp omvat o.a. schoonmaken, wassen, strijken, het verzorgen van uw planten, het doen van uw boodschappen en het voorbereiden van uw maaltijden.

3. De betaling van de thuiszorg

Verzorging en verpleging behoort tot het basispakket van uw zorgverzekering. Er is geen eigen bijdrage verschuldigd en het eigen risico wordt niet aangesproken. Verzorging en verpleging kunnen in natura worden afgenomen, wat wil zeggen dat u zorg krijgt die uw zorgverzekeraar rechtstreeks betaalt aan de zorgaanbieder. Maar u kunt ook een PGB (Persoonsgebonden Budget) aanvragen waaruit u zelf de zorg betaalt.

Als u een indicatie heeft volgens de WLZ (Wet Langdurige Zorg) wil dat zeggen dat u een indicatie heeft voor een verzorgings- of verpleeghuis. Ook dan kunt u mogelijk thuis blijven wonen én uitgebreide thuiszorg krijgen.

Dit heet dan VPT (Volledig Pakket Thuis) en wordt betaald uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen de AWBZ). Hiervoor is dan wel weer een eigen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd.

Huishoudelijke hulp valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente en kent ook een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen.

We zeiden het al, een woud van wetten en regeltjes, maar we helpen u er graag bij.

4. Andere aanbieders van thuiszorg

Onze Zorgadviseur is ook behulpzaam bij het doorverwijzen naar andere aanbieders van uw keuze, want leden zijn uiteraard niet verplicht om bij onze zorgaanbieders af te nemen.

Ook onze zorgaanbieders kunnen, wanneer zij op dat moment niet in staat zijn om de zorg te bieden, doorverwijzen naar andere zorgaanbieders in de wijk. Dit kan bijvoorbeeld bij een tekort aan personeel terwijl er wel acute zorg nodig is.

Maar het kan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld specialistische verpleging nodig is dat een team van onze zorgaanbieders op dat moment even niet kan bieden.

De regels in de zorg en de thuiszorg zijn complex. Precies om die reden is het voordelig om lid te zijn van ZorgSaam Zuid. Dan kunt u ook advies vragen aan de ZorgSaamadviseur.