Veel gestelde vragen

Een zorghotel biedt, onder andere, de mogelijkheid tot een tijdelijk verblijf om te herstellen en te revalideren na een ziekenhuisopname. Er wordt 24-uurs zorg en verpleging geboden en er is de mogelijkheid voor fysiotherapie, ergotherapie en andere behandelingen. Het verblijf in een zorghotel wordt vanuit de basisverzekering vergoed in het kader van het Eerstelijns Verblijf (ELV). Voorwaarde is wel dat er een medische indicatie voor dit verblijf wordt afgegeven door de huisarts of medisch specialist. Het eigen risico van de basisverzekering is van toepassing. Belangrijk om na te gaan is of het zorghotel een contract heeft met uw zorgverzekering. Als dit niet het geval is worden de zorg en het verblijf niet, of niet geheel, vergoed.
Deze herstelzorg wordt niet alleen verleend in zorghotels, maar is meestal ook mogelijk in verzorgings- en verpleeghuizen, die daarvoor soms een speciale afdeling hebben ingericht.

Zorghotels hebben in het algemeen nog een ander aanbod, naast de bovengenoemde herstelzorg, zoals overbruggingszorg. Er is sprake van overbruggingszorg als u een indicatie heeft voor verblijf in een verpleeghuis, maar daar nog geen plaats is, of omdat er nog is geen plaats is in het huis van uw voorkeur. Deze overbruggingszorg kan dan in een zorghotel worden geboden maar ook thuis in de vorm van een ‘volledig pakket thuis’ of in een ander verpleeghuis dan het huis van de eerste keuze. Voor de overbruggingszorg, die gefinancierd wordt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage berekend. Ook hierbij is het weer belangrijk om na te gaan of het zorghotel een contract met uw verzekeraar heeft.

Een derde mogelijkheid die het zorghotel biedt is kortdurend verblijf als respijtzorg. Respijtzorg is bedoeld om de mantelzorg tijdelijk te ontlasten. Respijtzorg kan op allerlei manieren worden gefinancierd, o.a. door een bijdrage van de gemeente, maar ook uit een aanvullende verzekering. Niet altijd wordt de respijtzorg geheel vergoed.

Tot slot heeft het zorghotel meestal een “echte” hotelfunctie, maar dan aangevuld met de mogelijkheden tot zorg. Het verblijf moet dan in ieder geval zelf worden betaald. Afhankelijk van de nodige of gewenste zorg valt deze onder de zorgverzekering of moet zelf (deels) worden betaald.
(versie december 2023)

Als je alleen woont, geen mantelzorger tot je beschikking hebt, maar wel hulp nodig hebt bij dagelijkse bezigheden, waar kun je die dan vinden?

In de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) is geregeld dat de gemeente haar inwoners moet ondersteunen om zelfstandig te blijven wonen en om mee te doen aan de samenleving. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Algemene voorzieningen’, zoals een boodschappendienst, een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn of een maaltijdvoorziening.
 • Maatwerkvoorzieningen’ die afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie.

De gemeente doet eerst onderzoek om te bepalen welke hulp anderen uit uw omgeving kunnen bieden en welke hulp u echt nodig heeft vanuit de WMO. Voor een aantal van deze voorzieningen vraagt de gemeente een eigen bijdrage.

Daarnaast zijn er diverse organisaties, die u kunnen helpen.

Organisaties die werken met vrijwilligers

 1. Voor elkaar in Zuid
  Voor elkaar in Zuid brengt mensen van alle leeftijden bij elkaar voor eenvoudige burenhulp. Denk bijvoorbeeld aan klusjes in huis of in de tuin, boodschappen doen, begeleiding naar de dokter, hulp bij de computer. Maar ook samen wandelen, koken of gewoon een praatje maken.
  U kunt bellen met 020-6794441 om uw hulpvraag toe te lichten of gebruik maken van BUUV, de online buurtmarktplaats voor bewoners van Amsterdam Zuid.
 2. Burennetwerk Amsterdam
  Burennetwerk koppelt ‘goede buren’ aan elkaar. Burennetwerk is een stichting die buurtgenoten aan elkaar koppelt voor eenvoudige burenhulp, vervoer met begeleiding of gewoon sociaal contact.
  U kunt bellen met 020-6239771 of een e-mail naar helpdesk@burennetwerk.nl.
 3. Buurtteam Amsterdam Zuid (vh Puur Zuid)
  Dit betreft maatschappelijke dienstverlening. Zij kunnen op diverse terreinen ondersteuning bieden en getrainde vrijwilligers inzetten. Bijvoorbeeld hulp bij thuisadministratie, telefooncirkel en vele andere activiteiten.
  U kunt bellen met 020-2359120 of een e-mail sturen naar info@buurtteamamsterdamzuid.nl
 4. Markant
  Markant is in de eerste plaats bedoeld voor ondersteuning van Mantelzorgers, maar zij beschikken ook over getrainde vrijwilligers, die ingezet kunnen worden om u te ondersteunen in de thuissituatie. Dat betreft vooral iemand gezelschap houden of samen iets leuks ondernemen, maar ook samen boodschappen doen. Voorwaarde voor ondersteuning is wel dat er een mantelzorger (desnoods op de achtergrond) bekend is.
  U kunt bellen met 020-8868800 of een e-mail sturen naar info@markant.org

Organisaties met betaalde medewerkers

 1. De Mantelaar
  De Mantelaar is een organisatie die mantelzorgers ondersteunt door het leveren van betaalde medewerkers. Dit zijn meestal (para) medische studenten, die op diverse terreinen hulp kunnen bieden. Te denken valt aan boodschappen doen, samen een spelletje doen, hulp bij wassen en aankleden en begeleiding naar medische afspraken.
  Maar juist ook mensen zonder specifieke mantelzorger kunnen hulp krijgen van de vrijwilligers van de Mantelaar.
  Per 1 januari 2023 kost dit € 33,88 per uur, maar soms kan een deel vergoed worden.
  U kunt bellen met 085-0643030 of een e-mail sturen naar info@mantelaar.nl
 2. Beep for help
  Dit is een Amsterdamse organisatie, gevestigd in de Zeilstraat, die gespecialiseerd is in allerlei niet medische hulp thuis. Dat kan variëren van huishoudelijke hulp tot het uitvoeren van klusjes in of rond uw huis. De nadruk ligt op het snel leveren van de gevraagde hulp.
  Dit kost (naast een starttarief van € 3,60) momenteel € 0,36 per minuut.
  U kunt binnenlopen in de Zeilstraat, bellen met 020-2246005 of een e-mail sturen naar klantcontact@beepforhelp.nl
 3. Saar aan huis
  Saar aan huis is gespecialiseerd in ouderenzorg aan huis. Een betaalde ‘Saar’ levert aanvullende mantelzorg of aanvulling op thuiszorg. Hij of zij doet bijvoorbeeld licht huishoudelijk werk, verleent persoonlijke zorg, doet samen boodschappen of kan helpen met koken.
  Dit kost per uur € 24,00 of meer als de gevraagde zorg zwaarder wordt.
  U kunt bellen met het landelijke nummer 085-9025807 of een e-mail sturen naar info@saaraanhuis.nl
  U kunt ook bellen met 020-2246243 of een e-mail sturen naar amsterdam@saaraanhuis.nl
 4. Senior Service regio Amsterdam
  Senior Service is een landelijk werkende organisatie. Zij biedt ook in Amsterdam mantelzorg ondersteuning en thuishulp. Dat varieert van gezelschap voor ouderen tot aan nachtzorg thuis.
  Dit kost ongeveer € 45,00 per uur (de medewerkers zijn in vaste dienst).
  U kunt bellen met 0633013027 of een e-mail sturen naar amsterdam@seniorservice.nl
 5. GEAthuis (gezelschap en assistentie)
  Dit is een landelijk werkende organisatie, die ook actief is in Amsterdam. GEAthuis biedt gezelschap en hand en spandiensten. Er wordt gestreefd naar steeds dezelfde medewerkster.
  Dit kost per uur op werkdagen € 21,90.
  U kunt bellen met 088-6540100 (9 – 13 uur) of een e-mail sturen naar welkom@geathuis.nl
 6. Senior & Student
  De hulp van een student varieert van boodschappen doen, hulp bij de computer, samen wandelen of een museum bezoeken tot hulp in de huishouding.
  U moet uzelf aanmelden via de website: https://www.seniorenstudent.nl
  De kosten variëren van € 17,50 tot € 19,00. Afhankelijk van het aantal uren hulp.
  (versie december 2023)

Huishoudelijke zorg, bepaalde hulpmiddelen (bijvoorbeeld een traplift) en andere vormen van ondersteuning (aanpassingen in en rondom huis) vraagt u aan bij het ’WMO-loket’ van de gemeente. De gemeente heeft nadere informatie nodig van de aanvrager om toestemming te kunnen geven. Dat gebeurt door middel van het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’.
– Dat kan bij de helpdesk WMO tel. 0800 0643.
– De gemeente heeft vaak nadere informatie nodig…

Zo’n keukentafelgesprek is geen gezellig gesprek aan de keukentafel maar een zakelijk gesprek over de benodigde hulp. De aanvrager van deze hulp heeft een gesprek met een ambtenaar van de gemeente of met een door de gemeente aangewezen hulpverlener. Samen met de aanvrager bespreekt deze de vraag voor ondersteuning. Het gesprek heeft als doel om naar oplossingen te zoeken die passen bij de hulpvrager.

Welke onderwerpen komen er aan de orde?

Eerst wordt besproken hoe het dagelijkse leven van de aanvrager eruitziet en wat precies de hulpvraag is. Het gesprek gaat over de belemmeringen die de aanvrager tegenkomt in het dagelijks leven en wat deze hier zelf nog aan kan doen, wat door familie, vrienden en bestaande buurtvoorzieningen kan worden bijgedragen en wat door een professional overgenomen moet worden. De volgende stap is een oplossing te vinden die passend is voor de aanvrager.

In sommige gevallen gaat het gesprek over meer terreinen van het leven, zoals daginvulling, inkomen, wat voor netwerk iemand heeft en welke buurtcontacten er zijn.

Hoe kunt u zich voorbereiden op een keukentafel gesprek?

Het is heel belangrijk om u goed voor te bereiden op het gesprek! Het gesprek is bepalend voor de zorg en ondersteuning die geboden gaat worden. Het is daarom aan te raden om zelf ook aantekeningen te maken en te vragen om een schriftelijk verslag van het gesprek.

Wie kan aanwezig zijn bij het gesprek?

De aanvrager van hulp mag anderen vragen om aanwezig te zijn bij het gesprek, bijvoorbeeld zijn of haar mantelzorger, familieleden of een onafhankelijke cliëntondersteuner.
(versie december 2023)

Persoonlijke verzorging wordt meestal door een verzorgende gegeven. U kunt denken aan hulp bij wassen/douchen, aan- en uitkleden. De wijkverpleegkundige voert verpleegtechnische handelingen uit (injectie, zwachtelen, wondverzorging), biedt hulp bij medicijngebruik of geeft advies en begeleiding thuis bij uw gezondheidsproblemen. De verzorgende en de wijkverpleegkundige werken samen in een wijkteam.

De wijkverpleegkundige onderzoekt samen met u welke hulpvraag u precies heeft en welke zorg u nodig heeft en wie dat gaat leveren. In een intakegesprek zal aan de orde komen hoe dit precies vormgegeven gaat worden en wat familie en mantelzorgers mogelijk (kunnen) doen om u te ondersteunen. De wijkverpleegkundige maakt afspraken over de tijdstippen en de duur van de zorg, die u nodig heeft. Zij houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Er wordt ook gekeken of er hulpmiddelen kunnen worden ingezet waardoor u met minder zorg toch zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven.

Naast de reguliere zorg van de wijkverpleegkundige kunt u op aanvraag van uw huisarts of wijkverpleegkundige ook extra zorg krijgen van gespecialiseerde verpleegkundigen. Bijvoorbeeld van het Gespecialiseerd Verpleegkundig Thuiszorgteam (GVT), van Waakzorg (voor hulp ’s nachts), van een casemanager dementie, een oncologieverpleegkundige of van een verpleegkundige palliatieve zorg.

Met wie neemt u contact op?

Als u deze hulp nodig heeft neemt u contact op met een van onze preferente thuiszorgorganisaties om een afspraak te maken bij u thuis (zie voor namen en telefoonnummers onze nieuwe informatiekaart) of met onze zorgadviseur (zie voor naam en telefoonnummer een recente nieuwsbrief).

Wat kost deze hulp?

U betaalt geen eigen bijdrage voor deze zorg (het valt onder de zorgverzekeringswet). Voor mensen met een indicatie van de WLZ (wet langdurige zorg) gelden andere regels (zie aldaar).

Zorg na ziekenhuisopname

Voor ontslag uit het ziekenhuis voert een transferverpleegkundige vaak een gesprek met u. In dat gesprek kunt u (samen met een familielid of mantelzorger) kenbaar maken welke hulp en hulpmiddelen u thuis denkt nodig te hebben. De transferverpleegkundige kan hier ook zelf advies over geven. De transferverpleegkundige zal dit vervolgens afstemmen met het thuiszorgteam van uw keuze.
U kunt de transferverpleegkundige vragen contact op te nemen met een van onze twee thuiszorgorganisaties. (Voor leden: zie de informatiekaart)

Revalidatie

Als u na ontslag uit het ziekenhuis nog verder moet revalideren zijn er twee mogelijkheden:

1. U kunt naar huis. De transferverpleegkundige zal in overleg met de (revalidatie)arts en met u bekijken of u bijvoorbeeld zelfstandig in en uit bed kunt komen en zelfstandig gebruik kunt maken van het toilet. Als dit allemaal het geval is zult u doorgaans uw verdere revalidatie thuis ontvangen van een fysiotherapeut en/of een ergotherapeut.

2. U komt in aanmerking voor tijdelijke opname voor (geriatrische) revalidatie zorg. Of dit het geval is wordt bepaald door de (revalidatie)arts, eventueel in overleg met de specialist ouderengeneeskunde. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.
(versie december 2023)

Eerstelijnsverblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf van minimaal 24 uur en doorgaans maximaal 3 maanden. Veel verzorgings- en verpleeghuizen hebben een aparte afdeling voor eerstelijnsverblijf. Opname in een ELV is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling noodzakelijk is. Dit wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet.

De indicatie voor deze tijdelijke opname wordt gesteld door de transferverpleegkundige in overleg met uw behandelend specialist (bij ontslag uit het ziekenhuis) en door uw huisarts (als u thuis verblijft), zo nodig in overleg met een specialist ouderengeneeskunde.

De medische zorg wordt, afhankelijk van de complexiteit van de zorgvraag, geleverd door de huisarts en de wijkverpleegkundige (zo nodig met hulp van een fysiotherapeut), of door een specialist ouderengeneeskunde.
(versie december 2023)

Respijtzorg
Als uw werk als mantelzorger (tijdelijk) te zwaar wordt en u dit niet kunt delen met of overdragen aan familie en vrienden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van respijtzorg. Respijtzorg is de mogelijkheid om de zorg tijdelijk, gedeeltelijk of volledig over te dragen aan anderen: vrijwilligers of professionals. Het delen van zorg(en) in het ‘zorgen voor’ of ‘het zorgen maken om iemand’ kan een hele zorg minder zijn voor een mantelzorger. Zorgt u (intensief) voor iemand anders dan kan het prettig zijn wanneer u tijdelijk deze zorg kunt overdragen, zodat u even tijd heeft voor uzelf. Onderzoek heeft bevestigd dat het belangrijk is voor mantelzorgers om tijd te hebben voor bijvoorbeeld andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s om dreigende overbelasting te voorkomen.
Het samen delen van de zorg voor uw partner, familielid of vriend kan een hele steun in de rug zijn. Dit kan gaan om een paar uur hulp in de week of bijvoorbeeld een gehele week als u met vakantie bent. U kunt een deel van de zorg dus (tijdelijk) overdragen aan vrijwilligers of beroepskrachten. In Amsterdam zijn diverse (vrijwilligers)organisaties actief, die steun kunnen bieden. Bijvoorbeeld Voor Elkaar in Zuid (www.voorelkaarinzuid.nl) of Buurtteam Oud Zuid (v.h. Puur Zuid) in de Vaartstraat. De Mantelzorgconsulent van dit team, Wim Hogentoren, kan u hierbij helpen: tel. 06-12587999 en e-mail. w.hogentoren@buurtteamamsterdamzuid.nl

Mogelijkheden voor ondersteuning thuis zijn:

 • Een vrijwilliger die een paar uur gezelschap biedt aan uw partner of ouders zodat u even de deur uit kan.
 • Een verzorgende of verpleegkundige die enkele zorgmomenten overneemt als uw partner fysiek hulp nodig heeft (als een deel van de zorg door beroepskrachten wordt overgenomen, heeft u daarvoor wel een indicatie nodig).
 • Het zorgen voor een partner met dementie is heel intensief omdat u 24 uur per dag aan het zorgen bent. Een casemanager dementie kan u ondersteuning bieden en u de weg wijzen naar verschillende soorten ondersteuning.
 • Logeeropvang (kortdurend verblijf) als de mantelzorg tijdelijk wegvalt door bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of een noodzakelijke vakantie. De aanvraag hiervoor loopt via de gemeente (WMO). De financiering is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.
 • Sinds kort is in de Tolstraat Het Logeerhuis gevestigd. Zij bieden logeeropvang via de WMO, maar particulier verblijf is bij hen ook mogelijk.
  Zie daarvoor https://www.logeerhuizenamsterdam.nl
  U kunt bellen met 020-2134550 of een e-mail sturen naar info@logeerhuizenamsterdam.nl

Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Voor mensen met een WLZ (wet langdurige zorg) indicatie gelden weer andere regels.
(versie december 2023)

Bij de Vegro Zorgwinkel kunt u terecht wanneer u voor een korte of langere periode een hulpmiddel nodig heeft. Het betreft uitleen, verhuur of verkoop van hulpmiddelen. De basisverzekering geeft u recht op gratis lenen van een aantal hulpmiddelen met een maximum van een half jaar. Binnen dit assortiment vallen onder andere bedverhogers, een douchestoel of een hoog-laagbed. Wanneer u het product langer dan een half jaar nodig heeft, kunt u overgaan tot huur of aanschaf van het product.

Naast de gratis uitleen is er ook een verhuurassortiment. Deze hulpmiddelen kunt u voor tijdelijk gebruik huren. Hierbij kunt u denken aan het huren van krukken, een rollator etc. De Zorgwinkel waar u heen kunt gaan is gevestigd in de A.J. Ernststraat 238 in Buitenveldert.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de winkel te komen? De uitleenwinkel levert ook hulpmiddelen gratis bij u thuis. Voor meer informatie kunt u terecht bij de klantenservice 0900-2887766 (gratis). Of kijk op: www.vegro.nl

Voor aanpassingen in en rondom het huis of voor het aanvragen van andere dan de hierboven genoemde voorzieningen moet u zich eerst wenden tot de gemeente (WMO-loket). De hulp van de gemeente bestaat uit individuele vervoersvoorzieningen (zoals rolstoel, elektrische rolstoel, scootmobiel, driewielfiets, tillift, en verrijdbare douchestoel) of losse woonvoorzieningen in huis (zoals het weghalen van drempels, het verbreden van deuren of het plaatsen van een traplift).

Voor meer informatie:
Bel de WMO Helpdesk 0800 0643.Voor deze voorzieningen geldt een eigen bijdrage. Per voorziening verschilt het bedrag. Zie ook www.amsterdam.nl

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze zorgadviseur (zie voor naam en telefoonnummer een recente nieuwsbrief).
(versie december 2023)

Als u moeite krijgt met het zelf uitvoeren van huishoudelijke taken, is het raadzaam om eerst goed na te gaan wat u echt zelf nog kunt doen of wat u met anderen uit uw omgeving kunt regelen. Ook voorzieningen in de wijk kunnen u daarbij soms helpen (Voor elkaar in Zuid, maaltijdvoorziening). Voor het vragen van hulp bij huishoudelijke taken die u niet zelf kunt regelen bestaan er verschillende mogelijkheden.

 1. WMO-loket
  U kunt huishoudelijke hulp aanvragen bij de WMO-helpdesk, van de gemeente Amsterdam: Tel. 0800-0643
  Een medewerker van deze Helpdesk stelt u een aantal vragen om in te schatten of u in aanmerking komt voor hulp. Zo ja, dan wordt u verwezen naar één van de thuiszorgaanbieders in Amsterdam. Een medewerker bekijkt dan samen met u welke hulp u nodig hebt om uw huis schoon en leefbaar te houden en bepaalt ook het aantal uren hulp per week.
  Als u recht hebt op hulp in de huishouding, dan moet u hiervoor wel een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage voor 2024 is € 20,60 per maand.
  De gemeente financiert dit op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 2. Cordaan
  U kunt ook direct een aanvraag indienen bij onze samenwerkingspartner Cordaan Thuisdiensten. De gemeente Amsterdam heeft dat speciaal met Cordaan zo afgesproken. Dat kan telefonisch (020) 258 35 00 of online via www.cordaanthuisdiensten.nl.
  Een medewerker van Cordaan bepaalt samen met u welke hulp u nodig hebt en voor hoeveel uur per week. Meestal is dit maximaal 2 uur per week. Na ongeveer twee weken ontvangt u een schriftelijke bevestiging van dit intakegesprek. In dit bericht staan één of meer van de volgende onderdelen beschreven:
  – wat u nog zelf kunt doen in uw huishouden,
  – waar familieleden, buren of vrienden u bij kunnen helpen,
  – van welke hulp in de buurt u gebruik kunt maken, zoals een boodschappendienst of een maaltijdservice,
  – welke hulp u krijgt voor de huishoudelijke taken die u echt niet meer zelf kunt doen of kunt regelen met uw omgeving.
 3. Zelf huishoudelijke hulp inhuren
  Vanwege de lange wachttijden is is het soms makkelijker om zelf een huishoudelijke hulp in te schakelen en te betalen. Dat kan op één van de volgende manieren:
  Aan mensen in uw omgeving vragen wie goede ervaring heeft met een particuliere huishoudelijke hulp en deze zelf ook inschakelen en zelf betalen.
  U kunt ook iemand inhuren via bepaalde organisaties, zoals bijvoorbeeld
  PoetsStudent: www.poetsstudent.nl
  Beep for help: www.beepforhelp.nl
  Voor meer praktische informatie over al deze verschillende mogelijkheden kunt u contact opnemen met onze zorgadviseur (zie voor naam en telefoonnummer een recente nieuwsbrief).
  (versie december 2023)

U woont zelfstandig. U komt te vallen of wordt plotseling onwel. Als u dan niet meer kunt bellen, dan kunt u met behulp van personen-alarmering toch iemand om hulp vragen. Dat loopt meestal via een erkende zorgcentrale, maar bij sommige alarm-aanbieders kan dat ook rechtstreeks naar een bekende van u. Ook bij brand in huis of bij een inbraak kunt u gebruik maken van deze alarmering.
Door middel van een ‘pols alarm’ (een knop met een polsbandje) of een ‘hals alarm’ (aan een kettinkje om uw hals) kunt u overal in huis van dit alarm gebruik maken. Een personen-alarm geeft een veilig gevoel, zowel voor uzelf als voor uw naasten (familie of vrienden).

Er zijn verschillende redenen om personen-alarmering aan te vragen, zoals:

– U kunt supersnel alarm slaan. Eén keer de knop indrukken is voldoende.
– Personen-alarmering werkt overal in huis en in de tuin.
– U draagt de alarmknop altijd bij u, als hals- of polszender.
– Het werkt via een vaste telefoon- of internetverbinding.
– Personen-alarmering werkt jaren met dezelfde batterij.
– U kunt direct met de medewerker van de meldcentrale praten.
– De medewerker ziet direct uw gegevens op zijn scherm.
– Er wordt niemand onnodig wakker gebeld.
– Indien noodzakelijk komt er snel iemand naar u toe.

Waar kan ik personen-alarmering aanvragen

– In Amsterdam wordt vaak gebruik gemaakt van ‘Stichting ATA’ alarmopvolging. Na alarmering kan een medewerker van ATA naar u toekomen of iemand anders inschakelen om u verder te helpen, zoals mantelzorg, huisarts of ambulance. Voorwaarde is het aan stichting ATA in bewaring geven van een huissleutel. Stichting ATA wordt aanbevolen door de gemeente Amsterdam. Aanvragen kan via www.atapersonenalarmering.nl/home of tel. 020-5923131. De kosten variëren, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, van ongeveer € 19,99 tot € 34 per maand.

– Er zijn in Amsterdam diverse (thuiszorg)organisaties, die een vorm van personenalarmering aanbieden. Onze Zorgadviseur kan u helpen bij het maken van een voor u geschikte keuze.

Worden de kosten (aansluitkosten en abonnement) voor personenalarmering vergoed?
Zorgverzekeraars vergoeden dit (geheel of gedeeltelijk) alleen als u door uw ziekte of lichamelijke beperkingen sterk afhankelijk bent van personen-alarmering. De zorgverzekeraar beslist uiteindelijk over het wel of niet vergoeden.De afspraken van zorgverzekeraars met stichting ATA verschillen nogal per verzekeraar. ATA beschikt over een overzicht van de voor 2023 gemaakte afspraken.
(versie december 2023).

Wat is ergotherapie?
Een Ergotherapeut begeleidt mensen, die vanwege lichamelijke of geestelijke problemen bepaalde dagelijkse activiteiten niet meer zonder hulp kunnen verrichten. Het doel van de geboden hulp is om mensen weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.
Uitgangspunt voor deze ergotherapeutische begeleiding is de vraag hoe iemand op een zo prettige manier thuis kan blijven wonen en kan blijven doen wat hij/zij belangrijk vindt.

Wat doet de ergotherapeut?
Om een goed beeld te krijgen van de problemen en beperkingen van de betreffende cliënt begint de ergotherapeut met het observeren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om problemen bij het wassen en aankleden, bij het koken, bij het traplopen of bij naar buiten gaan. De ergotherapeut bekijkt vervolgens samen met de cliënt hoe het komt dat bepaalde handelingen niet meer (goed) lukken en zal waar nodig enkele testen doen. Ook een eventuele partner wordt hierbij betrokken.
Vervolgens wordt samen met de cliënt gezocht naar een passende oplossing. Dat kan betekenen dat bepaalde activiteiten anders moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld zittend in plaats van staand. Vaak is het noodzakelijk om de nieuwe situatie goed te oefenen. Ook hulpmiddelen kunnen hierbij zinvol zijn. Te denken valt aan een douchestoel, een rollator of aangepast keukengerei. Daarnaast kunnen aanpassingen in huis noodzakelijk zijn, zoals beugels, een hogere WC pot, een traplift of het verwijderen van drempels.

Hoe vraag ik ergotherapie aan?
U kunt zelf een afspraak maken met een ergotherapeut. Ook de huisarts of de wijkverpleegkundige kan u verwijzen. De ergotherapeut komt bij u thuis voor de intake en maakt samen met u een behandelplan.
Ergotherapie wordt voor 10 uur per jaar vergoed uit de basisverzekering. Een eventuele aanvullende vergoeding is soms mogelijk uit de aanvullende verzekering. De ergotherapeut kan u ook adviseren over de aanvraag en financiering van hulpmiddelen en aanpassingen in huis.
(versie december 2023)

1. Lokaal vervoer met Aanvullend openbaar vervoer (AOV)

Als u ouder bent dan 75 jaar, en een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking heeft en niet zelfstandig kunt reizen, dan kunt u gebruik maken van Aanvullend openbaar vervoer

Voorwaarde is ook dat u in Amsterdam woont – daar staat ingeschreven – en geen andere hulp heeft van de gemeente bij het reizen. U kunt hiervoor een aanvraag indienen (zie website hieronder).

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u een vervoerspas voor een van de twee vervoerders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten:

 • U reist met RMC als u een vervoerspas hebt voor het Beschermd vervoer of het Deur tot deur samen reizend vervoer.
 • U reist met Transvision als u een vervoerspas hebt voor het Deur tot deur Plus vervoer of het Kamer tot kamer vervoer.

Bedrag van de rit vooraf bekend

De vervoerder vertelt u vooraf hoeveel u moet betalen voor de reis. De reisafstand wordt bepaald door de kortste afstand op een routeplanner. Iedereen met Aanvullend openbaar vervoer betaalt hetzelfde tarief. De bedragen voor een rit zijn even hoog als in het gewone openbaar vervoer. Er bestaat geen reductietarief in het Aanvullend openbaar vervoer (u kunt dus geen korting voor 65-plussers krijgen).
Voor elke rit betaalt u een vast opstaptarief en een bedrag per kilometer (tarief 2023):

• Het opstaptarief is € 1,08 per rit.
• Per gereisde kilometer betaalt u € 0,20.

U kunt een vervoerspas voor aanvullend openbaar vervoer aanvragen bij de WMO-helpdesk: Tel 0800-0643 of via de website.

Kijk voor meer informatie: www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/aov/vervoer/

2. Valys voor uitstapjes buiten de eigen regio
Naast het lokale vervoer bestaat er nog een andere mogelijkheid om te reizen, van deur tot deur of met taxi & trein.
Valys is sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Valys kunt u gebruiken voor een bezoek aan verder weg wonende familieleden of vrienden of voor een dagje op stap. Jaarlijks krijgt u een persoonlijk kilometerbudget, het maximale aantal kilometers dat u met Valys kunt reizen. U betaalt € 0,268 per kilometer (tarief 2024). U kunt één begeleider gratis meenemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van Valys:

 • Valys Basis, taxivervoer dat u van deur tot deur brengt.
 • Valys Begeleid, een treinreis onder volledige begeleiding. U wordt thuis opgehaald en naar het treinstation gebracht. Een assistent van Valyshelpt u bij het instappen in de trein. Tijdens de treinreis heeft u de beschikking over Valys Reismaatje, een soort telefoon, waarmee altijd bekend is waar u bent en waarmee u direct contact kunt leggen met Valys als u hulp nodig heeft. Met Valys Begeleid kunt u meer kilometers reizen met uw persoonlijk kilometerbudget dan met Valys Basis. Er zijn 31 treinstations waar hulp van Valys is bij het in- en uitstappen.
 • Valys Vrij, u wordt gebracht naar en opgehaald van het station, maar reist verder zelfstandig met de trein. U mag één gratis eigen begeleider in de trein meenemen. Bij uw aankomststation staat een taxi voor u klaar om u naar uw eindbestemming te brengen. U kunt op alle treinstations instappen, uitstappen over overstappen. Ook voor Valys Vrij geldt dat u vaker en langer kunt reizen met uw persoonlijke kilometer budget.

U kunt in aanmerking komen voor een hoog persoonlijk kilometerbudget als u door medische en/of andere beperkingen niet met de trein kunt reizen. Het betreft een jaarlijks budget van 2250 km waarmee u voor € 0,22 per kilometer met de taxi buiten de regio kunt reizen. Voorwaarde blijft dat de bestemming meer dan vijf OV-zones van uw woonadres ligt. Om voor dit budget in aanmerking te kunnen komen, moet u in het bezit zijn van een Valyspas (het zogenaamde standaard persoonlijk kilometer budget).

U kunt de Valyspas aanvragen bij Valys: T 0900 – 9630 of via de website.

Kijk voor meer informatie bij: www.valys.nl

3. Taxivervoer via de zorgverzekeraar
Zorgvragers kunnen gebruik maken van de regeling voor zittend ziekenvervoer als ze onder één van de volgende vijf groepen vallen:

Patiëntenvervoer van en/of naar chemotherapie of bestraling; Patiëntenvervoer van en/of naar nierdialyse; Rolstoelgebruikers die geen aangepast vervoer hebben; Visueel gehandicapten;Mensen die voldoen aan de hardheidsclausule (hierbij wordt uitgerekend of de vervoerskosten boven een bepaald bedrag uitkomen volgens een vastgestelde formule).

U kunt overleggen met uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding van taxivervoer van en naar het ziekenhuis.
(versie december 2023)

Nuttige websites

Aanvragen hulp in de huishouding
https://www.cordaanthuisdiensten.nl/home

Alzheimercentrum Amsterdam
www.alzheimercentrum.nl

Alzheimer Nederland
https://www.alzheimer-nederland.nl

Apotheek
https://www.apotheek.nl

Buurtteam Oud Zuid
www.buurtteamamsterdam.nl/vind-je-buurtteam/oudzuid

De Coenen
https://decoenen.com

Consultkaarten
https://consultkaart.nl

Dynamo
https://www.dynamo-amsterdam.nl

Fraude helpdesk
https://www.fraudehelpdesk.nl

Gemeente Amsterdam. Zorg en ondersteuning
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning

GGD. Gezondheid Amsterdam in beeld
https://www.ggdgezondheidinbeeld.nl

Heen En Weer Vervoer Oud Zuid
https://heenenweeramsterdam.nl

Huis van de Tijd
https://www.huisvandetijd.nu

Hulpmiddelenwijzer
https://hulpmiddelenwijzer.nl

Inhalatorgebruik.nl
https://inhalatorgebruik.nl

Levenstestament
https://www.notaris.nl/levenstestament

Logeerhuis Tolstraat
www.logeerhuizenamsterdam.nl/locaties/het-logeerhuis-tolstraat

Mantelzorg ondersteuning
https://www.mantelaar.nl/mantelzorgers

Mantelzorg ondersteuning
www.markant.org

Mentorschap
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Mentorschap

Personen alarmering Thuis. ATA (Alarmering Thuiszorg Amsterdam)
https://www.atapersonenalarmering.nl/home

Puur Zuid
http://www.puurzuid.nl

Regelen aanvullend openbaar vervoer en aangepast vervoer
https://www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning/aov/vervoer

RIVM. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel

Thuisarts, NHG
https://www.thuisarts.nl

Voor Elkaar in Zuid
https://www.voorelkaarinzuid.nl

Welzijn op Recept
https://welzijnopreceptamsterdam.nl

WMO Amsterdam
www.amsterdam.nl/zorg-ondersteuning